تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 323
محمدرضا عارف

جنبش دانشجویی ایران بیش از هفت دهه است که در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران نقشی بی بدیل داشته است.

ماموریت اصلی و نقش کلیدی برای فعالین جنبش دانشجویی همچنان که به درستی ایفاء شده است، آزادی خواهی، آرمانگرایی، اصلاح گری و مطالبه گری جامعه است تا بدون آنکه آلوده مناسبات قدرت و سهم خواهی گردند، چشم ناظر و نماینده مردم باشند برای اصلاح و درستی انجام امور. باید علاوه بر روشنگری و بیداری جامعه،صدای مطالبات مردم باشند تا محرومیت زدایی، مقابله با آسیب های اجتماعی و توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور و اصلاح گری همچنان به پیش رود.

تحقق مستمر این ماموریت و عهده دار بودن این نقش، تمرینی است برای آموختن مهارت هایی کلیدی همچون تعامل با یکدیگر، نقد منصفانه، اخلاق ورزی و خرد جمعی مبتنی بر حفظ منافع ملی. این مهارت ها، همان سرمایه ای است که برای مدیریت جامعه و نهادهای خصوصی و دولتی در آینده ای نزدیک به دست فعالین صالح این جنبش به ثمر خواهد نشست.