کتاب سکه های ماشینی قاجار

خودکشی دسته‌جمعی نهنگ‌ها/عکس

تاریخ دریافت خبر:
خودکشی دسته جمعی نهنگ‌ها در سواحل اندونزی