کتاب سکه های ماشینی قاجار

خانه های شگفت انگیز و شناور روی آب+فیلم

تاریخ دریافت خبر:

مهندسان ایتالیایی خانه هایی طراحی کردند با تمام امکانات رفاهی که به جای خشکی بر روی آب شناور خواهند بود.