خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
کاروان ۲۰۰۰ نفری زائران اهل تسنن از استانهای خراسان شمالی، رضوی، و جنوبی صبح چهارشنبه ۲۴ آبان ماه به زیارت امام رضا(ع) مشرف شدند.

در همین رابطه بخوانید