کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
ترکیب پیکان برای مصاف با صنعت نفت مشخص شد.

نود - ترکیب پیکان برای مصاف با صنعت نفت مشخص شد.

براین اساس پیکان با ترکیب پیام نیازمند، امیرحسین صادقی، حجت حق وردی، مهدی شیری، ابوالفضل رزاقپور، امیرحسین کریمی، صادق بارانی، ابوالفضل ابراهیمی، آرفنگ دافه، فراز امامعلی و امیر روستایی به میدان می رود.

صنعت نفت نیز با ترکیب داوود نوشی صوفیانی، مرتضی اسدی، علی عبدالله زاده، مسعود ابراهیم زاده، حسین ساکی، زبیر نیک نفس، مگنو باتیستا، آگوستو سزار، محمد امین درویشی، میلاد جهانی و لوسیانو پریرا راهی میدان می شود.