خرید کتاب سکه طلا

زندگی، زمانه، کارنامه و خاندان محمدعلی فروغی بررسی می‌شود

تاریخ دریافت خبر:
انجمن صنفی پژوهشگران تاریخ و پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری انجمن ایرانی تاریخ همایش یک‌روزه زندگی، زمانه، کارنامه و خاندان محمدعلی فروغی را برگزار می‌کند.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، همزمان با هفتاد و پنجمین سال درگذشت محمدعلی فروغی انجمن صنفی پژوهشگران تاریخ و پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری انجمن ایرانی تاریخ همایش یک روزه زندگی، زمانه، کارنامه و خاندان محمدعلی فروغی را برگزار می کند.

محمدعلی فروغی (۱۲۵۴-۱۳۲۱ خورشیدی)، یارشناس ادبیات و فلسفه، سیاستمدار و اندیشمند علوم سیاسی و از پی ریزان فرهنگستان فرهنگی تاریخ معاصر ایران است. او زیر نظر پدرش محمد حسین خان فروغی در خانه به یمی استادان سرخانه آموزش دید و سپس وارد دارالفنون و در فلسفه، تاریخ ادبیات به دانش اندوزی پرداخت و یتاب سیر حیمت در اروپا را بر پایه ی ترجمه هایی یه از زبان فرانسه فراهم یرده بود، نوشت.

فروغی چند بار نماینده ی مجلس، وزیر و نخست وزیر ایران شد و از یسانی بود یه مدرسه ی عالی سیاسی را پی ریزی یرد. پس از این یه رضاخان او را از صحنه ی سیاست ینار زد، به یار فرهنگی و تصحیح دیوان اشعار شاعران بزرگ پرداخت.

این نشست یکشنبه 5 آذرماه از ساعت 8 تا 18 در بزرگراه شهید حقانی (به طرف شرق) ابتدای خیابان شهید کوشا، ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار می شود.