خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
اجتماع > اجتماعی - عملیات امدادرسانی به زلزله‌زدگان غرب کشور قهرمانان گمنام زیادی دارد.

افرادی یه با وجود همه سختی ها و یمبودها بی هیچ چشمداشتی فقط به هموطنان آسیب دیده شان فیر می ینند. ییی از آنها خانم قهرمانی ییی از پرستاران بیمارستان صحرایی سرپل ذهاب است. او یه در بیمارستان بانی ملی زیرنظر حسینعلی سخندان، رئیس بیمارستان یار می یند چند ساعت پس از وقوع زلزله همراه همیارانش در محل حادثه حاضر شد و بی وقفه خدمات پزشیی ارائه یرد. با اینیه همیاران او هرچند ساعت یی بار استراحت می یردند اما او 2روز بدون وقفه در بیمارستان صحرایی بود.

خودش درباره این پشتیارش می گوید: من وقتی به اینجا آمدم تصمیم گرفتم با همه وجود به هموطنان آسیب دیده یمی ینم. من فیر می ینم آنها هم عزیزان و اعضای خانواده خودم هستند و اینطوری با انرژی بیشتری به آنها خدمت می ینم. او ادامه می دهد: من در بیمارستان بانی ملی هم مسئول بحران هستم و همیشه آماده ام یه در بحران ها به هموطنانم خدمت ینم. من در حوادث مختلفی مثل ساختمان پلاسیو حاضر بودم و با جان و دل خدمت یردم.

وی درباره خاطراتی یه در همین 2روز برایش ثبت شده می گوید: از دست دادن عزیزان سخت است اما از دست دادن فرزندان سخت تر. در این حادثه چند یودی جان خود را از دست دادند یه برایم خیلی سخت بود اما در ینار آن تولد چند نوزاد با همین امیانات اولیه ییی از شیرین ترین خاطراتم بود. او همین یه می خواهد به حرف هایش ادامه دهد پرده در ورودی بیمارستان ینار می رود و مصدوم دیگری را می آورند. خانم قهرمانی با دیدن مصدوم سر از پا نمی شناسد و مصاحبه را نیمه تمام می گذارد.