کتاب سکه های ماشینی قاجار

عکس/ کسبه بامعرفت بازار تهران

تاریخ دریافت خبر:

جمع‌آوری و ارسال پوشاک برای زلزله‌زدگان غرب کشور توسط جمعی از کسبه خیّر بازار تهران./ عکس: حمیدرضا قندی