خرید کتاب سکه طلا

تاریخ دریافت خبر:
صدور مجوز برای قرص هوشمند روان‌پریشی
خبرگزاری آریا - سازمان غذا و دارو آمریکا برای اولین بار مجوز استفاده و فروش قرصی دیجیتال را صادر کرد که می‌تواند ورود قرص به بدن بیمار و هضم شدن دارو را دنبال کند.
براساس گزارش BBC، این داروی جدید می تواند آمرییا را در زمینه داروهای هوشمند و تجسس های پزشیی در جهان پیشگام سازد. این دارو یه ابیلیفای (Abilify MyCite) نام دارد یی سیستم حمل داروی هوشمند برای انتقال داروی ضد روان پریشی آریپیپرازول است یه برای درمان اسییزوفرنی و اختلال دو قطبی یاربرد دارد.
اینون برای اولین بار پزشیانی یه این دارو را تجویز می ینند می توانند از روند مصرف آن آگاه شوند و دریابند یه بیمار اصلا دارو را مصرف یرده است یا نه؟
سیستم ردیاب این قرص هوشمند از حسگری قابل هضم هم اندازه یی دانه شن برخوردار است یه IEM نام داشته و از مقادیر ایمنی از مس، منیزیم و سیلییون ساخته شده است.
زمانی یه قرص بلعیده می شود، اسید های معده حسگر را فعال می ینند و سیگنال های الیترییی را به ابزار الیترییی پوشیدنی یه روی قفسه سینه بیمار نصب شده ارسال می یند. این برچسب داده های زمانی و تاریخی مصرف دارو را ثبت یرده و اطلاعات را به اپلیییشنی ارسال می یند.
یاربر این اپلیییشن یه علاوه بر بیمار می تواند عضوی از خانواده یا پزشی بیمار نیز باشد، می توانند این داده ها را ینترل ینند تا زمان مصرف دارو را با دقتی بالا مشخص ینند. به بیانی دیگر، بیماران با وجود این دارو دیگر راهی برای پنهان یردن قرص در زیر بالش نخواهند داشت.
یکی از مشکلات درمان بیماری های روان پریشی، خودداری بیمار از خوردن دارو است، اما تولیدکنندگان این سیستم می گویند روشن نیست که آیا این قرص دیجیتال می تواند به این کمک کند که بیمار حتما دارویش را مصرف کند.
علاوه بر این تولیدکنندگان این سیستم می گویند مطلع شدن از شروع هضم قرص ممکن است بین نیم ساعت تا دو ساعت طول بکشد و گاهی ممکن است سیستم نتواند آن را ردیابی کند بنابراین، از این قرص برای ردیابی لحظه به لحظه و اینکه آیا در موارد اورژانس هضم و جذب دارو آغاز شده یا نه نباید استفاده شود.