ایران آنتیک

تصاویر : ارتش زیمباوه با کودتا به حکومت ۳۷ ساله رابرت موگابه پایان داد

تاریخ دریافت خبر:
زیمبابوه در پی تحرک ارتش بعد از مناقشه بین همسر رییس‌جمهوری این کشور و معاونش که به برکناری معاون موگابه منجر شد، شب ناآرامی را شاهد بود. اینجا بخوانید.

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت

تصاویر : پایان رابرت موگابه پس از ۳۸ سال حکومت