خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
سامانه تلگرام سه شنبه شب به مدت 10دقیقه در نقاط مختلف کشور دچار اختلال شد.
خبرنگاران ایرنا از شهرهای مختلف گزارش دادند که این سامنه حدود ساعت 23و 30 دقیقه با قطعی ارتباط رو به رو شد.

هنوز علت این اختلال به صورت رسمی اعلام نشده است.