کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
کارگاه مشاوره

مرکز مشاوره دانشجویی کارگاه های زیر رابرای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار کرد.

به گزارش مفدا زنجان مرکز مشاوره دانشجویی کارگاه های زیر رابرای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار کرد.

۱. درتاریخ ۲۳آبان در دانشکده پزشکی به منظور آشنایی دانشجویان گرامی از روشهای پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر و در جهت افزایش مهارت های جرات ورزی دانشجویان گرامی، کارگاه آموزشی برگزار گردید.مدرس این کارگاه خانم معین بود.

۲.به منظور آشنایی دانشجویان با روشها و اصول یادگیری و به منظور آموزش مهارت های تحصیلی نوین کارگاه آموزشی درتاریخ های ۲۰و۲۲آبان ماه۹۶در دانشکده پیراپزشکی باتدریس مهسا قوطاسلوبرگزار شد.

۳.به منظور آشنایی دانشجویان با مهارت های زندگی و جهت توانمند سازی آنان در برخورد با مسائل و مشکلات نشست صمیمانه ای در خوابگاه پسران در تاریخ ۱۶آبان ۹۶ اجرا گردید. اهدافاین نشست افزایش اطلاعات عمومی دانشجویان در خصوص معضلات اعتیاد - افزایش سطح آگاهی - ارائه راه حل در صورت بروز مشکل اعتیاد برای دانشجویان یا یکی از نزدیکان آنها . مدرس داود زمانی ومحل برگزاری خوابگاه پردیس بود.