ایران آنتیک

خانه‌ای در سرپل ذهاب که زلزله تخریبش نکرد

تاریخ دریافت خبر:
تصویری از خانه ای در سر پل ذعاب که حتی یک سنگ از بنای این خانه ترک نخورده است.

تصویری از خانه ای در سر پل ذعاب که حتی یک سنگ از بنای این خانه ترک نخورده است.