ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
حکومت‌های فاسد؛ سد راه مسلمین
امام خمینی ره: [قدرت های بزرگ] این را یافته اند که اسلام است که می تواند جلویشان بایستد. از این جهت، آن چیزی که از همه چیز برای آنها مطرح است، اسلام است و آن چیزی که سر راه اسلام قرار دادند، این حکومت های فاسدند. با دست حکومت های فاسد و با تبلیغ حکومت های فاسد، این نژادپرستی ها و گروه پرستی ها در بین مسلمین رشد کرده. عرب ها را در مقابل عجم ها و ترک ها قرار دادند و عجم ها را در مقابل عرب ها و ترک ها را در مقابل دیگران و همه نژادها را در مقابل هم.

صحیفه امام؛ ج13؛ ص87 | جماران؛ 18 مرداد 1359
اشتراک گذاری