خرید کتاب سکه طلا

مدیریت آشفتگی و سنجش لطمه پذیری بافت کالبدی شبکه معابر

تاریخ دریافت خبر: دیدگاه بینندگان
براساس نقشه های خارج شدنی و تحلیل آماری حاصله محیط شهرک چیتگر شمالی، شهرک شهرداری، شهرک ویلاشهر، شهرک استقلال، شهرک وردآورد و شهرک 22بهمن پرخطرترین و شهرک دریا، شهرک تهرانسر غربی و شرقی امن ترین محیط های منطقه 21 و سایر شهرک های منطقه از لطمه پذیری متوسط بهره مند هستند.

چکیده مقاله:
خلاصه مقاله: ظواهر نشان از آن دارند که در موقع واقع شدن اتفاقات حجم بروز ناامنی بی نظمی های اجتماعی و بزه کاری افزایش می یابد و واقع شدن توأمان اتفاقات با تخلفات و آشوب های اجتماعی اداره ترافیک شهری را با مشکل رو به رو می کند. در این پژوهش 6معیار کلیدی شبکه کالبدی –فضایی منطقه 21 تهران تشخیص و با بکارگیری از شیوه روال سلسله مراتبی(AHP) برای بررسی آسیب پذیری شبکه معابر در موقع واقع شدن اتفاقات بکارگیری شده هست. این شیوه دربردارنده 3گام کلیدی تولید ماتریس قیاس دوتایی، محاسبه وزن های معیاری و تشخیص نسبت توافق هست. 3 این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش با بکارگیری از بعضی استعداد های نرم افزار GIS به تحلیل چند هدف عمده در اداره آشفتگی شبکه معابر در منطقه 21 شهرداری تهران پرداخته که میزان حجم لطمه پذیری منطقه طبق شرایط کالبدی نشان داده شده هست. طبق نقشه های خارج شدنی و تحلیل آماری به دست آمده محیط شهرک چیتگر شمالی، شهرک شهرداری، شهرک ویلاشهر، شهرک استقلال، شهرک وردآورد و شهرک 22بهمن پرخطرترین و شهرک دریا، شهرک تهرانسر غربی و شرقی امن ترین محیط های منطقه 21 و سایر شهرک های منطقه از لطمه پذیری متوسط بهره مند هستند.

کلیدواژگان: معیار کالبدی، اداره آشفتگی، آسیب پذیری، شبکه معابر، سامانه اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان:

رحیم غلامی ,رحیم مولا ,مجیدولی شریعت پناهی ,زهرا پیشگاهی فرد


نظرات (0)

هنوز نظری نیامده ، شما اولین باشید

ارسال نظر

* اطلاعات مورد نیاز
1000