کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
تردیدی در اطاعت‌پذیری حریری و هادی از عربستان وجود ندارد سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا گفت: اقدام عربستان در دستگیری و ممنوع‌الخروجی سعد حریری از عربستان به یک رسوایی تبدیل شده است هم برای عربستان و هم برای سعد حریری و جناحش در لبنان. عربستان با این حرکت خام موفق شده کل لبنان را علیه خود یکپارچه سازد. به گزارش افکارنیوز،

محمدحسن قدیری ابیانه درباره شبیه سازی سناریوی استعفای و مستعفی از سوی عربستان گفت: در وابستگی و اطاعت پذیری سعد حریری و منصور هادی نسبت به تردیدی وجود ندارد.

وی ادامه داد: سعد حریری و منصور هادی، عملاً به عنوان سرکرده در کشور های خود عمل کرده اند و همواره فرامین شان را اجرایی کرده اند. اما به نظر می رسد ارتباط آن ها با عربستان از طریق کسانی بوده که از کار برکنار شده، دستگیر و یا متهم به فساد هستند اما به هر حال وجهه ای مستقل ندارند.

سفیر سابق در و استرالیا تصریح کرد: سعد حریری شرکت هایی در عربستان دارد که بدهی ها و طلب های آن به حدود ۹ میلیارد می رسد، از طرفی از عربستان طلبکار است.

قدیری ابیانه خاطرنشان کرد: اقدام عربستان در دستگیری و ممنوع الخروجی سعد حریری از عربستان به یک تبدیل شده است هم برای عربستان و هم برای سعد حریری و جناحش در لبنان. عربستان با این حرکت خام موفق شده کل را علیه خود یکپارچه سازد.

وی با بیان اینکه محمدبن می خواهد (بهاحریری) برادر سعد را در رأس حزب مزبور قرار دهد و نخست وزیرش کند، افزود: در حقیقت او را نیز سوزانده بدون اینکه خود بخواهد و اصولاً برای شاهزادگان سعودی درک مسئله آزاری، انتخابات، تحزب، پارلمان و امثالهم ممکن نیست.

سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا یادآور شد: شاهزادگان سعودی دارای یک حکومت دایناسوری با جثه بزرگ و کوچک هستند این نوع حکومت ها مثل رو به انقراض است.

قدیری ابیانه گفت: اخیرا فرانسه گفته است سعد حریری در عربستان آزاد است، این یک جمله دیپلماتیک بود و به معنی آن است که او برای خروج از عربستان آزاد نیست. کل این ماجرا اگر استعفای سعد حریری به اختیار باشد، با یک سفر او به همراه به لبنان و بازگشتش به عربستان حل می شود و این در حالی است که از ریاض تا بیروت با دو ساعت بیشتر راه هوایی نیست.

وی با بیان اینکه گروگانگیری نخست وزیر کشور دیگر اتفاقی است که تنها می تواند در عربستان رخ دهد، افزود: عربستان با این اقدامات خود دارد لبنان را نیز مثل از دست داده و در مقابل خود قرار می دهد.

سفیر سابق مکزیک و استرالیا تأکید کرد: محمدبن سلمان عربستان را با هدف ایجاد دیکتاتوری خودکامه تر و فردی تر از گذشته هدایت می کند. عربستان آنچنان زیاد است که رقبای او در عربستان حاضر نیستند از دست اندازی به آن دست بکشند لذا شاهزادگان تازه آغاز شده است.