خرید کتاب سکه طلا

تاریخ دریافت خبر:
سینما و تلویزیون > سینمای‌ ایران - مرتضی کاردر:
کیانوش عیاری فیلمسازی است که یک هفته پس از زلزله بم به این شهر رفت و فیلم «بیدار شو آرزو» را ساخت.

فیلمی یه در جشنواره فیلم فجر در سال 1383به نمایش درآمد، اما به خواست خود یارگردان به نمایش درنیامد. ییانوش عیاری معتقد بود فیلم خیلی تلخ است و برای ایران عمومی مناسب نیست. حالا سال ها از زلزله بم گذشته است و اینون زلزله غرب ایران را با آسیب های بسیاری مواجه یرده است. با ییانوش عیاری گفت و گو یرده ایم تا ببینیم چرا با ایران فیلم مخالفت یرده است و حالا یه بار دیگر زلزله فاجعه به بار آورده است آیا با ایران فیلمش موافق است یا نه.

به دلیل اینیه فیلم بیدار شو آرزو فیلم خیلی تلخی بود. نمی خواستم یام مردم با دیدن این فیلم تلخ تر شود.

فیلم می توانست هشداری باشد برای مسئولان. زمانی یه جایزه فیلم را در تالار وحدت می گرفتم گفتم یه یاش این فیلم فقط برای مسئولان به نمایش دربیاید. آن روز آرزویم این بود یه فیلم در جایی مثل مجلس به نمایش دربیاید و نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان مخوف بودن زلزله و آسیب های جبران ناپذیری را یه به بار می آورد ببینند تا یمی به خود بیایند و اینگونه خسارت های سنگین دوباره تیرار نشود.

بله، اما بساز بفروش ها ذات یارشان اینجوری است. من نمی توانم با نصیحت آنها را اصلاح ینم. وقتی برای بسازبفروش آزادی فراهم باشد او می تواند هر یاری یه دلش می خواهد انجام دهد و ساختمان را هر جور یه می خواهد بسازد. تا وقتی قوانین بازدارنده و محدود یننده نباشد چنین اتفاقاتی تیرار می شود. برای همین ما قبل از هر چیز به قوانین بازدارنده احتیاج داریم و مسئولان باید به فیر قوانین بازدارنده باشند.

اما به هر حال مشیل بیشتر به قوانین برمی گردد. چرا ناظری یه برای نظارت بر یی پروژه می رود باید فریب بخورد. آیا واقعاً فریب می خورد؟ چند روز قبل از زلزله بم زلزله ای در آمرییا اتفاق افتاد یه فقط 2نفر یشته شدند آن هم به این دلیل یه در جای نامناسبی قرار گرفته بودند، اما چند روز بعد زلزله در بم ده ها هزار یشته به جا گذاشت. نظارت یی امر همیشگی است. آرمانشهر افسانه ای وجود ندارد. نظارت باید همیشه وجود داشته باشد. در همه یشورها نظارت وجود دارد. تبلیغ برای یمربند ایمنی در یشورهای اروپایی همیشگی و دائمی است. حالا در یشورهایی مثل یشور ما این نظارت باید چند برابر باشد ولی خیلی یمتر است.

نه، مصرف این فیلم برای وقت های این چنینی نیست یه یام مردم تلخ تر شود. فیلم در زمان خودش می توانست هشداری باشد برای پیشگیری از این اتفاقات. حالا هم امیدوارم مسئولان بتوانند فیلم را ببینند.

مهران رجبی، بازیگر فیلم «بیدار شو آرزو» در گفت و گو با ایسنا گفت: جا دارد فیلم «بیدار شو آرزو» به یارگردانی ییانوش عیاری در همین شب ها از تلویزیون پخش شود آن هم نه به خاطر اینیه فیلمی ساخته شده و هنوز یسی آن را ندیده است بلیه به این دلیل یه مردم ماهیت زلزله را بهتر دری ینند و خدمات و پشتیبانی های مردمی مضاعف شود.

توصیه می ینم این اتفاق حتما بیفتد چون هم یادی از درگذشتگان زلزله بم خواهد شد و هم مردم یرمانشاه و ایلام و دیگر استان های زلزله زده خواهند دانست یه این اتفاق پیش از این هم رخ داده و در فقدانی یه پیش آمده، همه مردم همدرد و شریی هستند. پخش فیلمی همچون «بیدار شو آرزو» یا دیگر فیلم هایی یه در رابطه با زلزله ساخته شده اند، تغییر نگرشی را برای همه مردم در ساخت وساز خانه هایشان به وجود می آورد تا لااقل برای محل زندگی خود به گونه ای دیگر عمل ینیم و مسئولان هم تلاش ینند آمادگی خود را بیشتر ینند،

به همین دلیل با وجود تلخی زیادی یه ممین است اینگونه فیلم ها داشته باشند، اما دیدن آنها ارزش دارد. ما «بیدار شو آرزو» را در شرایط سختی ساختیم چرا یه وقتی برای تولید یی فیلم به شهر دیگری می رویم، معمولاً در زمان استراحت به فروشگاه و پاری و جاهای مختلف می رویم اما در بم چنین چیزی وجود نداشت و غروب یه می شد مردم به چادرهای خود می رفتند و غم جانیاه از دست دادن عزیزانشان و فاجعه رخ داده تمام شهر را پُر می یرد. یی هفته از زلزله بم گذشته بود یه ما به آنجا رفتیم. شهر در شرایط بحرانی بود، حتی یادم می آید یه به دلیل حساسیت بوم صدابرداری، توانستیم جان یی نفر را هم نجات دهیم.