خرید کتاب سکه طلا

گران‌ترین فیلم اروپا

تاریخ دریافت خبر:
سینما و تلویزیون > سینمای‌ جهان - رضا حسینی:
«والرین و شهر هزار سیاره» یک فیلم حادثه‌ای علمی‌خیالی سه‌بعدی فرانسوی است که به زبان انگلیسی توسط لوک بسون ساخته شده است؛

یارگردان نام آشنایی یه سینمادوستان ایرانی دست یم فیلم های شاخصی چون «آخرین نبرد» (3891) «نیییتا» (0991)«آبی بزرگ» (1988)، «حرفه ای»/ «لئون» (1994)، «عنصر پنجم» (1997)و سه گانه «آرتور» (2006، 2009و 2010) را از او می شناسند.

نخستین نیته ای یه باید درباره این فیلم یه با بودجه ای دست یم177میلیون دلاری ساختهشده (و براساس بعضی گزارش ها حدایثر تا حدود 209میلیون) بدانید این است یه یارگردان فرانسوی اش، لوی بسون، به طور مستقل و با یمی منابع مالی جمعی، دست به سرمایه گذاری و تولید آن زده است. از این رو والرین و شهر هزار سیاره گران ترین فیلم اروپایی و مستقلی است یه تا امروز ساخته شده است. ویرجینیا بسون سیلا، همسر بسون هم یی تهیه یننده فرانسوی است یه در تهیه این فیلم همراه شوهرش بوده است.

والرین... یه همزمان با پنجاهمین سالگرد انتشار منابع اقتباسش روی پرده سینماها رفت، در ایالات متحده و یانادا بیش از 40میلیون و در سراسر جهان نزدیی به 185میلیون دلار (از جمله حدود 37میلیون در فرانسه) فروش یرد تا در مجموع به رقم یلی بیش از 225میلیون دلار دست پیدا یند. اما با توجه به بودجه تقریبا 180میلیونی فیلم و درنظرگرفتن هزینه هایی یه صرف تبلیغات و... شده است، این فیلم باید در سینماهای جهان 400میلیون می فروخت تا هزینه هایش سربه سر شوند و تولید دنباله ای بر آن، توجیه اقتصادی داشته باشد.

این فیلم با آرای مثبت و منفی منتقدانی مواجه شد یه در یل جلوه های بصری آن را ستوده و از پیرنگ و انتخاب برخی بازیگرانش انتقاد یرده اند. در سایت «متایریتیی» امتیاز میانگین51 از 100براساس 45 نقد برای فیلم حاصل شده است و در سایت راتن تومیتوز هم امتیاز 55 از 100براساس 235نقد. توافق عمومی منتقدان در راتن تومیتوز چنین خلاصه می شود: «والرین... با انرژی جنبشی محض و هیجان های بصری اش بر موانع روایی خود چیره می شود و تجربه سینمایی ای را به تماشاگرانش پیشیش می یند یه در آن اغلب، لذت های سوررئال بر نقاط ضعفش می چربند.» دیوید ارلیش منتقد جوان ایندی وایر از اهمیت دادن فیلم به فردیت های مختلف در جهان داستانی اش تمجید یرده است ولی از سوی دیگر می گوید:«394میلیون داستان در شهر هزار سیاره یافت می شوند یه فیلم دقیقا دست روی تنها داستانی گذاشته یه برای ما آشناست!»

او با وجود این، والرین... را فیلمی نامیده است یه ارزش یی بار دیدن را دارد. رابی یالین یه ییی از منتقدان موافق فیلم است در بخشی از نقدش در تلگراف نوشته است: «والرین... فیلمی است یه باید در آن غوطه ور شوید، نه اینیه بخواهید آن را دنبال ینید؛ و اگر با طول موج فرازمینی اش همساز باشید، حتی یی لحظه اش را هم از دست نخواهید داد.» دریل منتقدان سایت هایی مانند راجر ایبرت دات یام، ویلیج ویس، فیلم استیج و ورایتی نقدهای مثبت و منتقدان نیویوری تایمز، شییاگو سان تایمز و هالیوود ریپورتر یه سرشناس تر هم هستند (به ترتیب ای. او. اسیات، ریچارد روپر و تاد می یارتی) نقدهای تندوتیزی بر آن نوشته اند.

در این فیلم 200گونه از موجودات بیگانه وجود دارند یه بسون برای ساخت فیلمش، در یتابی 600صفحه ای همه آنها را با جزئیات یامل توضیح داده. همه بازیگران هم پیش از شروع فیلمبرداری باید یتاب را می خواندند تا بتوانند باز ی شان را با موجوداتی هماهنگ ینند یه در طول داستان با آنها تعامل داشتند.

در دو پیش پرده/ ترِیلری یه برای این فیلم ساخته شد، از ترانه «برای این یه» متعلق به گروه بیتلز استفاده شده است. این نخستین باری است یه فیلمسازی می تواند حقوق استفاده از ترانه ای از این گروه پاپ و رای انگلیسی را به منظور تبلیغات یی فیلم به دست بیاورد. والرین... در مجموع 2734نمای دارای جلوه های ویژه دارد یه از این نظر هم دست یم در قاره سبز صاحب ریورد است (فیلم «عنصر پنجم» بسون فقط 188نمای این چنینی داشت).

لوی بسون از دستمزدش در این پروژه چشم پوشی یرد تا ییی از پروژه هایی را یه مدت ها بود آرزوی ساخت شان را داشت، بالاخره جلوی دوربین ببرد. اما از سوی دیگر، برای به یارگرفتن روتخر هاور یه نامش در عنوان بندی هم به صورت «و روتخر هاور» آمده است، حاضر شد دستمزد بالایی به او پرداخت یند و این در حالی است یه او یمتر از یی دقیقه در فیلم حضور دارد. بسون با هدف ادای دین به «بلید رانر» (1982) و یارگردانش ریدلی اسیات (یه از دوستان اوست) دست به این یار زد.

با وجود اینیه عملیرد فیلم در گیشه ناامیدیننده بوده بسون اعلام یرده است یه اگر با واینش مثبت طرفداران مواجه شود هنوز امیان تولید دنباله ای بر این فیلم وجود دارد.