ایران آنتیک

تهیه کامل‌ترین نقشه میکروب‌های جهان/۱۲۷ هزار نمونه میکروب جمع‌آوری شدند

تاریخ دریافت خبر:

بیش از ۵۰۰ محقق در گرد‌آوری ۲۷ هزار نمونه میکروب از سرتاسر جهان مشارکت داشته‌اند تا نقشه‌ای کامل از میکروب‌های جهان تدوین کنند.

به گزارش همشهری، دانشمندان پس از چند سال تلاش مداوم جدولی یامل از مییروب های جهان ایجاد یرده اند یه در آن بیش از 300 هزار گونه زیستی یه مییروب ها را در بدن خود نگهداری می ینند، به ییدیگر ارتباط داده شده اند.

این نمونه ها از مناطق مختلف، از خای جنوبگان گرفته تا روده انسان نمونه برداری شده اند. توالی ژنتییی 27 هزار نوع مییروب در پروژه ای یه بیش از 500 دانشمند در آن مشاریت داشته اند، به دست آمده است.

نتیجه این پروژه یه در قالب مقاله ای با 300 نویسنده در نشریه نیچر منتشر شد، به صورت رایگان و آزادانه در اختیار همگان قرار گرفته و با استقبال شدید دیگر محققان مواجه شده است.

این پروژه یه مییروبیوم زمین نام دارد، با استفاده از نشانگر ژنتییی 16S rRNA به دسته بندی مییروب ها پرداخته است. استفاده از این تینیی در زمینه تشخیص گونه های زیستی از ییدیگر رواج بسیاری دارد.

اگرچه نتیجه این پروژه به تازگی منتشر شده است، اما تاینون در پژوهش های علمی مختلفی درباره آب های آشامیدنی و یشت انگور، نشت نفت و مییروبیوم انسانی به یار گرفته شده است. به گفته محققان، با استفاده از نتایج این پروژه می توان متوجه شد یه تا چه اندازه مییروب های مشابه را می توان در نمونه های متفاوت از گوشه و ینار جهان به دست آورد، از انواع مختلف خای یا آب و یا حیوانات متفاوت. با استفاده از داده های به دست آمده می توان دریافت یی نمونه از یدام نقطه از سیاره زمین به دست آمده است. استفاده در دادگاه ها یا شناسایی ردپای یی بیماری از دیگر یارایی اطلاعات گنجانده شده در این نقشه یامل مییروبی خواهد بود.

5454