کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
رئیس جمهور به پرستاران و کادر درمانی بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه گل اهدا کرد و از آنها به دلیل زحمات آنها برای مصدومان زلزله تقدیر به عمل آورد.