ایران آنتیک

تکذیب حمله راهزنان به محموله چادرهای زلزله زدگان! + فیلم

تاریخ دریافت خبر:
این فیلم مربوط به درخواست کمک مردم چند روستا و توقف کامیون حمل چادر و پتو برای کمک به آنان است.
اتاق خبر 24:

این فیلم بعنوان سرقت راهزنان با بستن مسیر کرمانشاه در حال نشر است در حالیکه فیلم مربوط به درخواست کمک مردم چند روستا و توقف کامیون حمل چادر و پتو برای کمک به آنان است.