کتاب سکه های ماشینی قاجار

جمع آوری کمک های مردمی برای زلزله زدگان در شهر کرمانشاه

تاریخ دریافت خبر:
کمک های مردمی برای زلزله زدگان غرب ایران در شهر کرمانشاه جمع آوری شد.