کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:

به دو نفر فروشنده آقا جهت کار در مغازه پوشاک در کرمانشاه واقع در میدان جوانشیر نیازمندیم.

داشتن سابقه کار فروشندگی پوشاک الزامیست سن بین ۲۰ تا ۲۸ سال
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

۰۹۰۱

tel: 09013181373