ایران آنتیک

بازدیدجمعی از دانش آموزان دبیرستان تیز هوشان ازاداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی همدان

تاریخ دریافت خبر:
اداره مشاوره

جمعی از دانش آموزان دبیرستان تیز هوشان فرزانگان ازاداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی همدان بازدید کره و بامحیط دانشگاه آشنا شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مفدا در همدان جمعی از دانش آموزان دبیرستان «تیز هوشان فرزانگان»در آبانماه سالجاری ازاداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی همدان بازدید کره و بامحیط دانشگاه آشنا شدند.

دانش آموزان شرکت کننده در این بازدید ضمن گفتگو بارئیس و کارشناسان اداره مشاوره و توضیحا مسئولین مربوطه با رشته های دانشگاهی گروه پزشکی شنا شدند.

درپایان این بازدید فلش کارت سبک زندگی بین دانش آموزان شرکت کننده توزیع شد.