کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
نخستین نشست خبری سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش با حضور خبرنگاران در سالن جلسات ساختمان شهید رجایی برگزار شد.