ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:

به منشی خانم جهت انجام امور دفتری به صورت پاره وقت در اصفهان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

۰۳۱۳

tel: 03136612249