ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
 حضور فرماندهان سپاه و ارتش در محل زلزله

فرمانده کل سپاه و فرمانده کل ارتش برای بازدید و کمک به مردم به منظور مدیریت میدانی، عازم مناطق زلزله زده غرب کشور شدند.