خرید کتاب سکه طلا

تاریخ دریافت خبر:
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راهپیمایی اربعین حسینی(ع) شرکت کردند.
مسعود پزشکیان و سیدکاظم دلخوش اباتری در راهپیمایی اربعین حسینی(ع) http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711106665735323_Thum.jpg , راهپیمایی اربعین حسینی(ع) Icana
محمدمهدی زاهدی در راهپیمایی اربعین حسینی(ع) http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711107421674963_Thum.jpg , راهپیمایی اربعین حسینی(ع) Icana
محسن کوهکن و حمیدرضا حاجی بابایی در راهپیمایی اربعین حسینی(ع) http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711107105846105_Thum.jpg , راهپیمایی اربعین حسینی(ع) Icana