ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
وی فرزندانش را جهت تعلیم فرهنگ جبهه و جنگ به فرنگ فرستاده است!

شعار سال: وی فرزندانش را جهت تعلیم فرهنگ جبهه و جنگ به فرنگ فرستاده است!


سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت همخونه ، تاریخ انتشار 16 آبان 96، کدمطلب: 126354 ، www.hamkhone.ir


در همین رابطه بخوانید