خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
کنایه سنگین محمد طحانی کارتونیست روزنامه ابتکار به کیهان در ارتباط با تیتر این روزنامه در خصوص حمله به دبی را در زیر می بینید.
شعارسال: کنایه سنگین محمد طحانی کارتونیست روزنامه ابتکار به کیهان در ارتباط با تیتر این روزنامه در خصوص حمله به دبی را در زیر می بینید.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ابتکار، تاریخ انتشار: 16 آبان 1396، کدخبر: - ، www.ebtekarnews.com

در همین رابطه بخوانید