کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه فرهنگی و هنری - صفحه 6 RSS

به گزارش عصر امروز؛ مردم اصفهان طی روزهای گذشته و در سفر تبلیغاتی رئیس جمهور بار دیگر وعده احیاء دائمی زاینده رود را شنیدند. وعده ای که امیدوارند محقق شود. اما مردم این استان هنوز بهمن ماه ۹۳ را نیز از یاده نبرده اند روزی که رئیس جمهور در سفر خ