جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «فرهنگی و هنری» - صفحه 5 RSS

بهروز غریب پور درباره موزه عروسک های اپراهای عروسکی گروه تئاتر «آران» و ایده شکل گیری این موزه گفت: از ابتدا گروه تئاتر «آران» را به این نیت تأسیس کردم که بتوانیم عناوین مختلف اپرای عروسکی را داشته باشیم. با این پیش بینی عروسک های اپرای «رستم و سه