جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «مجلس» - صفحه 7 RSS

مسئلۀ سیاسی‌کاری در شوراهای شهر معضلی است که به وجهه تخصصی شوراها آسیب می‌زند. وظایف شوراهای اسلامی شهر از جنس مسائل فنی و تخصصی است. موضوعاتی از قبیل عمران، حمل و