کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه بورس - صفحه 6 RSS

بورس،‌ آینه تمام نمای اقتصاد هر کشور است و رکود و رونق هر اقتصاد در بورس آن کشور بازتاب دارد. - پس از استقرار دولت یازدهم، از اواخر سال 1392 و اوایل سال 1393، سیاست‌های دولت اجرایی شد و آثار آن طی حدود سه سال و اندی بر بورس نمایان شده است. در ای