کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه بورس - صفحه 25 RSS

بازار نیوز - همچنین تمام شاخص های بورسی تا این لحظه از معاملات همگی مثبت بودند به نحوی که شاخص قیمت(وزنی-ارزشی)33 واحد، شاخص کل (هم وزن) ۵۷ واحد، شاخص کل (هم وزن) ۶۱ واحد، شاخص آزاد شناور ۱۳۵ واحد، شاخص بازار اول ۲۴ واحد و شاخص بازار دوم ۵۰۷ واحد رشد دا