جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «سلامت و پزشکی» - صفحه 5 RSS

سرویس سلامت و پزشکی بی باک؛ بخش مهمترین عناوین: در این مطلب بر اساس مدل های طبیعی ابرو، صفاتی برای آن ها بیان شده که در نتیجه تحقیق روی انسان های مختلف و رفتارهای آن ها به دست آمده است.   ابروهای معمولی ابروهایی که عرض و فاصله متوسطی از یکدیگر دارن