جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «گوناگون» - صفحه 6 RSS

پل تاریخی مارنان در غربی ترین قسمت شهر اصفهان بوده شکل امروزی این پل با نمای ساختمانی عصر صفوی تغییر اساسی نکرده است ولی تعمیرات مکرری را سر گذارنده است. به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،این پل در اصل ماربین نام داشته که اسم تصحیف «مهربین&raq