خرید سکه کلکسیونی

آخرین اخبار «فناوری و ارتباطات» - صفحه 1 RSS

مخترع نام آور کشور با اشاره به اختراع نخستین پلیمر هوشمند افزایش مدت زمان نگهداری غذا در دنیا، از حذف مواد نگهدارنده شیمیایی برای افزایش طول عمر محصولات غذایی در آن خبر داد. شعار سال: جواد کریمی ، مخترع نام آور کشور با 13 اخترا ع به ثبت رسیده ، با اشار