نرم افزار وینمپ Winamp زمانی از نرم افزارهای واقعا ضروری هر کامپیوتر دسکتاپی بود و ما خاطره های زیادی با آن داریم. وینمپ خیلی سرراست کار اصلی را انجام می داد،