یک ورزش - صفحه 3

رییس هیات فوتبال استان خوزستان درباره ی اتفاقات دیشب در آبادان اظهار کرد: هواداران خوزستانی تاکنون از این کارها نکردند اما یک سری افراد سودجو بین آن ها وجود دا