یک ورزش - صفحه 27

قهرمان سنگین وزن کشتی ایران اظهار کرد: خوشحالم که طی دو روز کشتی ایران در بازیهای آسیایی آبروداری کرد. پرویز هادی پس از کسب نشان طلا در رقابت های کشتی بازی های