اینکه ببینیم کسانی با استفاده ی از هنر، با استفاده ی از بیان، با استفاده ی از ابزارهای گوناگون، با استفاده ی از پول، راه مردم را بزنند، ایمان مردم را مورد تهاجم