سیگنال های رادیویی فضایی که با نام انفجارهای سریع رادیویی (FRB) هم شناخته می شوند، یکی از پدیده های مرموز و جدید ستاره شناسی بوده که به تازگی اطلاعات شگفت انگی