ایران آنتیک

گجت نیوز

ازگاردیا Asgardia طرحی از یک تمدن فضایی برای ایجاد کشوری مستقل در خارج از جو زمین است که با پرتاب اولین ماهواره خود به فضا به واقعیت نزدیک تر شده است هدف اصلی از ساخت این کشور فضایی ایجاد سکونت گاهی برای میلیون ها نفر در خارج از جو سیاره در محل اقامتی که