در زمانی که صنعت گردشگری تجربی روند فزاینده ای به خود گرفته است، غوطه وری در دنیای مجازی و استفاده از آن در گردشگری به یک شیوه جدید و مؤثر تبدیل شده است. واقعیت