بهروز بنیادی در دیدار وزیر آموزش و پرورش با فرهنگیان کاشمر، مسئولیت وزیراموزش و پرورش را سنگین خواند و گفت: اگر وزیر اموزش و پرورش شبانه و روز هم کار کند باز هم