نقاط فشار نقاطی از بدن هستند که گفته می شود بسیار حساس هستند و لمس آن ها می تواند در تسکین درد موثر باشد گروه سبک زندگی «کمال مهر» ممکن است شما به دنبال یک روش