کجارو - صفحه 71

با وجود شوک های ناگهانی و فزاینده ای که در اثر اتفاقات سیاسی-اجتماعی یا حوادث طبیعی در سال های اخیر به صنعت گردشگری در مقیاس جهانی وارد شده است، این صنعت همچنان