کجارو - صفحه 7

تنگ تاریخی چوگان در ۲۳ کیلومتری شهر کازرون و مقابل شهر باستانی بیشاپور قرار گرفته و دارای حجاری های عصر ساسانیان است.مقاله های مرتبط:تنگه ای در نزدیکی شهر بیشاپ