کجارو - صفحه 6

اگر به پوکت مسافرت می کنید، می توانید بهره ی زیادی از سرویس اتوبوسی که به تازگی راه اندازی شده است، ببرید.سرویس جدید «اتوبوس هوشمند» در تایلند شگفت