کتاب سکه های ماشینی قاجار

کجارو

- صفحه 5

سوم نوامبر سال ۲۴۵ میلادی شاپور یکم شاه وقت ایران از دودمان ساسانی که در دوران زمامداری خود ایران را ابرقدرت اول جهان کرده بود دستور بنای شهر قزوین را صادر کرد کار ایجاد این شهر سه سال طول کشید و در اکتبر جشن های مهرگان سال ۲۴۸ میلادی پایان یافت قزوین یکی